Fellesrådet

Rygge kirkelige fellesråd


For valgperioden 1/12-2011 – 1/12-2015 består Rygge kirkelige fellesråd av disse personene:

Fra Rygge menighetsråd:
Per Harald Svendsen
Pål Morten Lia
Fra Ekholt menighetsråd:
Laila Torp
Erna Hogrenning
Geistlig representant:
Sogneprest Tor Bjørn Andresen Osberg
Kommunens representant:
Leif Birger Magnussen

Vararepresentanter er:
Fra Rygge menighetsråd:
Kirsten Sandli
Bodil Fjeld Hansen
Fra Ekholt menighetsråd:
Elisabeth Dyhre
Åse Melkeraaen
Geistlig representant:
Sogneprest Arnhild Øfsti Schjetne
Kommunal representant:
Susan Sibbern

Kirkevergen er saksbehandler og sekretariat.
 

Leder og nestleder velges for ett år om gangen.
For året 1/12-2011 til 1/12-2012 er det valgt slik:
Rådsleder : Per Harald Svendsen
Nestleder: Erna Hogrenning

 

Kirkelig fellesråds oppgaver i følge kirkelovens § 14 :

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

 

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,

b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder,

c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,

d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,

e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,

f) - – –

g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

 

 

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

 

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

 

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.