Menighetsrådene

Dette er menighetsrådene


Rygge Menighetsråd:

Faste medlemmer

BODIL IRENE FJELD HANSEN
VERONICA KASBO OUSTORP

JON ERLAND FLØGSTAD
WENCHE AGA
LENE ELISE AASER

ANETTE HARRIDSLEFF AARUM


Varamedlemmer

GEIR ARNE REBBESTAD
RANDI AUD BRAATHE
TORILL LISBETH FRØNE HAUGTUN
UNNI IRENE HAUGEN
ASTRID STORMOEN

 

Daglig leder for Rygge og Ekholt menigheter, Line Solvik, deltar på alle møtene.

 

Ekholt Menighetsråd:

Faste medlemmer

LAILA MARGRETHE TORP
TERJE REFSNES
CATHRINE NAPER HØSTON
THERESE RUTH ALNE BOLIN
FRODE ALNE BOLIN
UNNI ANDERSEN
 

Varamedlemmer

LILLIAN BREMNES
ELLEN FJELDSTAD
KJELL ANDREAS TØRRING
KNUT ELLING JOHANSEN
GUNN ANITA SOLBERG


Daglig leder for Rygge og Ekholt menigheter, Line Solvik, deltar på alle møtene.

 

Menighetsrådets oppgaver iflg kirkelovens § 9 :

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

 

Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd.

 

Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid.

 

Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsrådet uttale seg om endring i fordelingen av arbeidet mellom prestene i prestegjeld der det er tilsatt mer enn en prest.

 

Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.

 

Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.

 

Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.

 

Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om og utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet.